Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sklepu internetowego (dalej: „Regulamin”) określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.krainaplakatow.pl będącym platformą handlową przedsiębiorstwa Wiktoria Małyszka M.PROJECT, z siedzibą przy ul. Konwaliowa 9, 62-045 Pniewy, NIP 7872131691.

 2. Celem działania sklepu internetowego jest sprzedaż Informacje o towarach i usługach sklep internetowy zamieszcza na stronie twojscenariusz.pl

 3. Ilekroć w Regulaminie użyte są podane niżej pojęcia należy je rozumieć w następujący sposób:

 1. Sprzedawca – Wiktoria Małyszka M.PROJECT, z siedzibą przy ul. Konwaliowa 9, 62-045 Pniewy, NIP 7872131691

 2. Sklep internetowy – internetowy serwis transakcyjny, prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stornie internetowej pod adresem krainaplakatow.pl

 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klientem może być zarówno przedsiębiorca jak i konsument;

 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 6. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość utworu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, formę dostarczenia utworu miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące potwierdzenie złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

 9. Potwierdzenie zamówienia – wiadomość w formie elektronicznej (e-mail) wysyłana przez Sprzedawcę do Klienta, w której Sprzedawca podsumowuje zamówienie w zakresie danych Klienta, danych odbiorcy, sposobu dostawy, informacji o sposobie płatności, wartości zamówienia oraz zamówionym Utworze. Potwierdzenie zamówienia stanowiące przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedawcę;

 10. Umowa – umowa sprzedaży zawierana między Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez przekazanie Klientowi potwierdzenia zamówienia w formie elektronicznej lub pisemnej oraz paragonu, rachunku lub faktury VAT wraz z dostarczonym towarem.

 11. Polityka prywatności – dokument stanowiący załącznik do Regulaminu, zawierający informacje jakie dane Klienta są zbierane podczas korzystania ze Sklepu internetowego oraz w jaki sposób mogą być one przez Sprzedawcę wykorzystywane. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki prywatności;

 12. Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia obejmujący również zbiory, antologie, wybory, bazy danych, scenariusze spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

 13. Dostawa utworu – usługa świadczona przez podmiot współpracujący ze Sprzedawcą, na rzecz Klienta, polegająca na dostarczeniu zakupionego Utworu do Klienta w Formie Tradycyjnej. Realizacja dostawy unormowana jest w Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

 14. Treść Cyfrowa – oznacza zindywidualizowane co do tożsamości i nazwy, znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności plakaty.

 15. Forma Tradycyjna – oznacza zindywidualizowane co do tożsamości i nazwy, znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu utwory, odzwierciedlające sformatowane i zwymiarowane Treści Cyfrowe, dostarczane wyłącznie w postaci wydruku (forma papierowa);

 16. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 31.05.2006r. z późn. zm.)

 1. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego własnością Sprzedawcy.

 2. Dane zamieszczone przez sprzedawcę na witrynie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy produkty zostaną wyprzedane, ani w przypadku błędów graficznych lub typograficznych na stronie, np. błędy w opisie produktu lub innych specyfikacji technicznych, niedokładności ceny i korekty cen lub nieprawidłowe informacje o tym, czy produkt jest dostępny w magazynie. Sprzedawca ma prawo do sprostowania takich błędów i do zmiany lub aktualizacji wszystkich powiązanych informacji w każdym czasie.

 3. W przypadku stwierdzenia niedokładnej ceny produktu zamówionego przez Klienta, Sprzedawca powiadomi niezwłocznie Klienta przedkładając prawidłową ofertę celem akceptacji.

 4. Do momentu akceptacji prawidłowej oferty realizacja Zamówienia zostaje wstrzymana.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 6. Do wszelkich transakcji zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem ma zastosowanie treść niniejszego Regulaminu zamieszczona na stronie internetowej www.krainaplakatow.pl w chwili składania przez Klienta Oferty albo zawarcia Umowy, w zależności od tego, która z nich jest korzystniejsza dla Klienta.

 7. Różnice pomiędzy wizualizacją Treści Cyfrowej prezentowanej w sklepie internetowym a Formy Tradycyjnej wynikają z indywidualnych ustawień komputera Klienta, w szczególności takich jak kolor lub proporcje i nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zamówionego towaru w sklepie internetowym. Wszystkie Treści Cyfrowe na Stronie internetowej mają charakter poglądowy i należy je traktować wyłącznie jako ilustracje.

 8. Nazwa www.krainaplakatow.pl i wszelkie zawarte w ramach Sklepu internetowego utwory w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny Sklepu internetowego, logo, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej co w konsekwencji oznacza to, że znaki towarowe, nazwy produktów, nazwy firm, projekty, obrazy i grafiki, układ i informacje o produktach, usługach i cała pozostała zawartość nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

 9. Cała zawartość Sklepu internetowego, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie stanowią przedmiot praw wyłącznych Sprzedawcy i jego kontrahentów i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez pisemnej zgody Sprzedawcy z zawartości Sklepu w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.

 10. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

  2. posiadanie przeglądarki internetowej:

   1. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

   2. Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

   3. Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

   4. Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

   5. Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

 2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  2. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)

 3. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Cookies znajdującej się na stronie Sklepu internetowego.

§ 2 Polityka cenowa

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto i nie zawierają kosztów przesyłki.

 2. Ceną wiążącą jest cena podana w ofercie przyjętej przez Sprzedawcę.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu internetowego przedstawiana jest Klientowi po dokonaniu przez niego wyboru formy płatności.

 4. Koszty związane z dostawą zamówionych przez Klienta utworów w Formie Tradycyjnej określone są w dalszej części Regulaminu i uzależnione są od wybranego przez Klienta dostawcy oraz sposobu dostawy, jak również rodzaju zamówionego Utworu.

 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 6. Oferty Specjalne i promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 7. Oferty Specjalne i promocje dotyczące określonych produktów na stronie są ważne tylko przez ograniczony czas lub do momentu wyczerpania zapasów.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich ofert specjalnych w dowolnym momencie.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do nieoferowania wszystkich metod płatności przez cały czas, a także do zmiany metody płatności, jeśli metoda płatności wybrana przez Klienta nie działa. Zmiana metody płatności ma zastosowanie w momencie realizacji zamówienia, niezależnie od przyczyny. Ograniczenia dostępnych metod płatności określone zostały na stronie internetowej.

§3 Rejestracja w serwisie i składanie zamówień

 1. Aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym nie jest wymagana rejestracja. Sklep internetowy umożliwia zakupy zarówno z poziomu klienta zarejestrowanego jak i jednorazowego.

 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

 3. W celu dokonania rejestracji niezbędne jest podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, e-mail, w przypadku Klientów nie będących Konsumentami również NIP, REGON). Informacje te traktowane są jako informacje poufne, nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu i nie są one udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem osób uczestniczących w realizacji dostawy zamówionych przez Klienta towarów (np. kurierowi w przypadku zakupu w Formie Tradycyjnej). Dane Klienta wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy.

 4. Sposób i cel przetwarzani danych udostępnianych przy rejestracji zawarte są w Polityce Prywatności, która wraz z Regulaminem dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.krainaplakatow.pl.

 5. W celu dokonania rejestracji konieczne jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności wraz z Polityką cookies oraz wyrażenie niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 6. Po uzupełnieniu swoich danych należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

 7. Klienci, którzy się zarejestrowali, otrzymują unikalne hasło i login, które wykorzystują podczas składania zamówień. Wszelkie dane przesyłane są na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail.

 8. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu internetowego skompletować zamówienie, wybrać sposób dostarczenia towaru i płatności oraz wypełnić formularz z danymi osobowymi, a następnie udzielić odpowiednich zgód i zatwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

 9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego niesie za sobą obowiązek zapłaty.

 10. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z początkiem jego realizacji.

 11. Realizacja zamówienia w Formie Tradycyjnej następuje po zaksięgowaniu płatności, przy czym całkowity czas realizacji zamówienia to suma czasu realizacji potrzebnego do przygotowania utworu w Formie tradycyjnej do wysyłki i czasu dostawy który łącznie nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych..

 12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży utworu będącego przedmiotem zamówienia.

 13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z odnośnikami do Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 14. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na utwory (składanie ofert) za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia.

§ 4 Sposoby zapłaty za zamówiony Utwór oraz opłaty za dostarczenie zamówionego Utworu Realizacja dostawy.

 1. Klient przy składaniu zamówienia dokonuje płatności za pomocą serwisu obsługującego płatności zgodnie z warunkami świadczenia usług określonymi przez serwis.

 2. W przypadku zamówienia Utworu w Formie Tradycyjnej Klient może dokonać wyboru spośród opcji dostawy towaru dostępnych w momencie składania zamówienia.

 1. Cena dostawy zostanie określona z góry i doliczona do wartości zakupów ujętych w koszyku. Na życzenie Klienta do towaru zostanie załączony rachunek. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towaru i usług.

 2. Klient zobowiązany jest w obecności kuriera sprawdzić czy opakowanie lub produkt nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

§ 5 Prawa autorskie – zakres i sposób ochrony.

 1. Sklep sprzedaje Utwory chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w Utworze układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

 2. Sprzedawca zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niektórych utworów oraz licencje do pozostałych, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do Utworu, zmian wprowadzonych przez niego w Utworze, jak i do poszczególnych rozwiązań projektowych przez niego zastosowanych, zarówno w Treści Cyfrowej jak i w Formie Tradycyjnej.

 3. Korzystanie z Utworu nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych powszechnego prawa cywilnego osób trzecich.

 4. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej (zgody na korzystanie z utworu) na okres 30 lat (słownie: trzydziestu lat) w odniesieniu do Utworu, w tym do poszczególnych rozwiązań w nim zawartych.

 5. Udzielenie licencji następuje z dniem zapłaty wynagrodzenia określonego w umowie sprzedaży będącej podstawą nabyci Utworu i obejmuje korzystanie z Utworu na poszczególnych polach eksploatacji z uwzględnieniem wyłączeń i zakazów:

 • obrotu oryginałem (wyłącznie akupionym egzemplarzem Utworu), na których Plakat utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie oryginału

 • rozpowszechniania, wystawienie,wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Plakatu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 • nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, nadawanie poprzez satelitę.

 1. Udzielona licencja nie upoważnia do:

 • utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy plakatu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 • utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego w jakichkolwiek celach komercyjnych lub zarobkowych,

 1. Rozszerzenie licencji poza opisany powyżej termin i pola eksploatacji, lub udzielenie zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, wymaga zawarcia osobnej umowy, w której zostanie określona wysokość dodatkowego wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy. W przypadku poszerzenia licencji lub udzielenia zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich, Sprzedawca decyduje o sposobie podania lub utajnienia informacji o autorstwie Utworu.

 2. Klient jest zobowiązany do respektowania autorskich praw osobistych Sprzedawcy, w szczególności do oznaczenia autorstwa Utworu, prawidłowego wykorzystania Utworu oraz zachowania jego integralności. Strony zgodnie ustalają, że Klient może rozpowszechniać Utwór poprzez jego udostępnianie do wglądu w formie papierowej w swojej siedzibie lub siedzibie jednostek podległych. Ograniczenia w zakresie publikacji Utworu dotyczyć będą również ewentualnych jego opracowań dokonanych przez Klienta.

 3. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, iż korzystanie przez Klienta z Utworu nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób, które opracowywały elementy Utworu. W wypadku wniesienia powództwa lub wszczęcia innego postępowania przeciwko Klientowi w związku z zarzucanym naruszeniem praw osób trzecich w wyniku korzystania z Utworu, Klient zawiadomi o tym Sprzedawcę, a Sprzedawca – na żądanie Klienta, oraz na jego koszt – weźmie udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Klienta przed odpowiedzialnością wobec danej osoby trzeciej.

 4. Wszelkie próby publikacji Utworu w wersji elektronicznej w sieci internet, na stronach lub portalach internetowych lub na swoich profilach w mediach społecznościowych – dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych – celem dalszego zarobkowego rozpowszechniania stanowią przejaw łamania praw udzielonej powyżej licencji i jako takie stanowią podstawę do kierowania względem Klienta roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Utworu.

 5. Za naruszenie wskazanych powyżej zakazów lub nakazów, niewywiązanie się z któregokolwiek z obowiązków wskazanych powyżej bądź przekroczenie granic przyznanych uprawnień w zakresie powyżej licencji Klient zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10 000 PLN za każde z naruszeń, płatną bez wezwania, w dniu naruszenia, na rachunek bankowy 30 1020 4027 0000 1102 1628 1000

 6. W wypadku, gdy szkoda przewyższy wskazaną wysokość kary umownej, Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania w zakresie przenoszącym wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy – dotyczy wyłącznie Konsumentów.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 1, nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej. Zgoda powyższa może być udzielona przez Klienta w momencie składania Zamówienia.

 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

 5. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia, które należy przesłać pocztą na adres Sprzedawcy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przy czym za datę realizacji prawa odstąpienia poczytuje się datę nadania w placówce przesyłki pocztowej (decyduje data stempla pocztowego) albo dostarczenia osobiście Sprzedawcy w jego siedzibie.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 – dniowego terminu na adres Sprzedawcy

 9. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 11. Zwrot płatności zostanie dokonany przez przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 13. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta wskazane przez klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W szczególności Towar zwrócony nie może być niekompletny lub uszkodzony; w przypadku zamówienia zestawu, za towar uznaje się cały zestaw. Sprzedawca ma prawo odliczyć od zwracanej kwoty kwotę, która odpowiada obniżeniu wartości produktu w porównaniu z pierwotną wartością produktu, jeżeli obniżenie to – oraz jego stopień – wynika z postępowania Klienta wykraczającego poza zwykłe stwierdzenie funkcji i charakterystyki produktu.

 16. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.683 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 7 Reklamacje

 1. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedawca jest zobowiązane do dostarczania Konsumentowi towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 3. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206).

 4. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 5. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres ul. Sadowa 39/1, 62-080 Tarnowo Podgórne. Wskazane jest, aby w piśmie reklamacyjnym wskazać imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę nabycia towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru (np. kopia paragonu, faktury VAT)

 6. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

  2. żądać usunięcia wady.

 4. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 6. Sprzedawca w terminie czternastu dni od dnia złożenia reklamacji ustosunkuje się do:

  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

  4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

 2. Kraina Plakatów nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z okoliczności pozostających poza jej kontrolą, na przykład wynikających ze sporu pracowniczego, aktów wojny, pożaru, uderzenia pioruna, ataku terrorystycznego, zmiany zarządzeń rządu, problemów technicznych, defektów zasilania, telekomunikacji, komunikacji za pośrednictwem komputera lub innych rodzajów komunikacji, wad lub opóźnień w realizacji usług przez podwykonawców z uwagi na wspomniane powyżej okoliczności a w szczególności wszelkie opóźnienia wynikające ze stanu Pandemii CIVID/SARS i ich pochodne mające jakikolwiek wpływ na paraliż gospodarczy. Takie okoliczności powodują zwolnienie z konieczności zapłaty odszkodowania lub innych środków z tytułu szkody wynikłej z braku możliwości realizacji Zamówienia. W przypadku zaistnienia owych okoliczności i utrzymywania się ich przez okres dłuższy niż miesiąc, zarówno Klient jak i firma Kraina Plakatów mają prawo wypowiedzieć umowę kupna ze skutkiem natychmiastowym.

 3. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Konsumentów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.459 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.683 z późn. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa.

 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.

 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia przez Klienta.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.683 z późn. zm.).

 8. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientami rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie a w przypadku sporu sądowego, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 9. Załącznikami do Regulaminu są:

 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;

 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.01.2022 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.